Categoriearchief: Stichting steunfonds WFBN

Steunfonds WFBN jaarcijfers 2014

Resultaten Resultaten 2014
   
Baten  
Verhuur OG aan vEssen 3196
Verhuur OG aan J&A, 1700 via vere.rek. 2500
ABN Coupon 7,5% Nederland ’23; 2014 lossingsresultaat 1741,29
ABN Coupon 4% Nederland ’19; 2014 lossingsresultaat 2691,44
Rente deposito Triodos Bank, 2,75% 2017 0
Rente tijdelijk deposito 1247,9
Rente Certificaten Triodos 94,48
Dividend Groenfonds Triodos Bank 135,04
Rente ABN Effectenrekening 47,68
Rente ABN Vermogensspaarrekening 2727,33
Totaal baten 14381,16
   
Lasten  
Schenking aan WFBN 20000
Kosten pand 0
Opknappen/Reparatie pand/Schilder 2227,32
Gemeentebelasting (Pand) 0
Gas, licht, water 1701,86
Waterschapsbelasting 0
Verzekering pand etc., Aansprakelijksverz. 419,88
Kamer van Koophandel 0
ABN Bewaarloon effecten 39,12
ABN Maandbijdrage 58,7
ABN Advieskosten 326,3
Vergaderkosten, verekenen met Vereniging  
Diverse/Overige kosten, o.a. Oikocediet 20,00 0
Totaal lasten 24773,18
   
Batig saldo -10392,02
   
   
  Balans 2014
Bezittingen (Activa)  
PAND  
OG Laan van NOI, OZW v.a. 2012 158000
Inventaris LvNOI 500
Balans stichting steunfonds  
BELEGGINGEN  
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 4,0% 2019, € 65.000 0
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 7,5% 2023, € 65.780/€ 799 0
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 6,0% 2006, € 30.379  
A.A.B. 6,5% 2011, nlg 100.000  
Oikcrediet, 2,5906 participaties/ 2006: 2,44 stuks/ 2005: 2,41 stuks  
Certificaten Triodosbank, 57 stuks/’06: 56 stuks/’05: 55 stuks 4275
Groenfonds Triodosbank 9830,11
ASN Groenprojectfonds, 1603 stuks/ 2005: 1510,66 stuks  
ASN Milieu- en waterfonds, 2847 stuks/ 2005: 1875,74 stuks  
   
GELDMIDDELEN  
Deposito Triodosbank, 2,75% 2017 45378,02
Vermogensspaarrekening ABN AMRO 184212,72
   
LIQUIDE MIDDELEN  
ABN Effecten rekening 45.83.67.370 36945,19
Rekening courant ABN AMRO  
   
Totaal Bezittingen (activa) 439141,04
   
Eigen Vermogen en schulden (Passiva)  
Eigen Vermogen 439141,04
Diverse kosten/2004: Schuld aan Gézet Support b.v.  
   
Totaal passiva 439141,04

Steunfonds WFBN jaarcijfers 2013

Resultaten Resultaten 2013
   
Baten  
   
ABN Coupon 7,5% Nederland ’23; 2014 lossingsresultaat 59,48
ABN Coupon 4% Nederland ’19; 2014 lossingsresultaat 2581,81
Rente deposito Triodos Bank, 2,75% 2017 0
Rente tijdelijk deposito 1247,9
Rente Certificaten Triodos 94,48
Dividend Groenfonds Triodos Bank 169,87
Rente ABN Effectenrekening 21,27
Rente ABN Vermogensspaarrekening 3578,93
Diverse 409,54
Totaal baten 7753,74
   
Lasten  
Gemeentebelasting (Pand) 727,26
Gas, licht, water bet door vereniging
Waterschapsbelasting bet door vereniging
Verzekering pand etc., Aansprakelijksverz. 475,59
Kamer van Koophandel 0
ABN Bewaarloon effecten 159,64
ABN Maandbijdrage 24,88
ABN Advieskosten 0
Vergaderkosten, verekenen met Vereniging 0
Totaal lasten 1387,37
   
Batig saldo 6366,37
   
   
  Balans 2013
Bezittingen (Activa)  
PAND  
OG Laan van NOI, OZW v.a. 2012 158000
Inventaris LvNOI 500
Balans stichting steunfonds  
BELEGGINGEN  
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 4,0% 2019, € 65.000 74601,5
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 7,5% 2023, € 65.780/€ 799 1152,16
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 6,0% 2006, € 30.379  
A.A.B. 6,5% 2011, nlg 100.000  
Oikcrediet, 2,5906 participaties/ 2006: 2,44 stuks/ 2005: 2,41 stuks  
Certificaten Triodosbank, 57 stuks/’06: 56 stuks/’05: 55 stuks 4275
Groenfonds Triodosbank 9830,11
ASN Groenprojectfonds, 1603 stuks/ 2005: 1510,66 stuks  
ASN Milieu- en waterfonds, 2847 stuks/ 2005: 1875,74 stuks  
   
GELDMIDDELEN  
Deposito Triodosbank, 2,75% 2017 45378,02
Vermogensspaarrekening ABN AMRO 143958,93
   
LIQUIDE MIDDELEN  
ABN Effecten rekening 45.83.67.370 9466,54
Rekening courant ABN AMRO  
   
Totaal Bezittingen (activa) 447162,26
   
Eigen Vermogen en schulden (Passiva)  
Eigen Vermogen 447162,26
Diverse kosten/2004: Schuld aan Gézet Support b.v.  
   
Totaal passiva 447162,26

Steunfonds WFBN jaarcijfers 2012

Steunfonds WFBN  
   
   
Resultaten Resultaten 2012
   
Baten  
ABN Coupon 6,5% A.A.B. ’11 0
ABN Coupon 7,5% Nederland ’23; 2014 lossingsresultaat 59,48
ABN Coupon 4% Nederland ’19; 2014 lossingsresultaat 2581,81
Rente deposito Triodos Bank, 2,75% 2017 2268,9
Rente tijdelijk deposito 700,51
Rente Certificaten Triodos 94,48
Dividend Groenfonds Triodos Bank 180,27
Rente ABN Effectenrekening 16,79
Rente ABN Vermogensspaarrekening 3223,27
Totaal baten 9125,51
   
Lasten  
Schenking aan WFBN  
Kosten pand 0
Opknappen/Reparatie pand/Schilder 0
Gemeentebelasting (Pand) 723,99
Gas, licht, water  
Waterschapsbelasting 35,09
Verzekering pand etc., Aansprakelijksverz. 506,06
Kamer van Koophandel 0
ABN Bewaarloon effecten 193,38
ABN Maandbijdrage 18
ABN Advieskosten 0
Diverse/Overige kosten, o.a. Oikocediet 20,00 20
Totaal lasten 1496,52
   
Batig saldo 7628,99
   
   
  Balans 2012
Bezittingen (Activa)  
PAND  
OG Laan van NOI, OZW v.a. 2012 158000
Inventaris LvNOI 500
Balans stichting steunfonds  
BELEGGINGEN  
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 4,0% 2019, € 65.000 77681,5
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 7,5% 2023, € 65.780/€ 799 1243,96
Staatsobligaties bij ABNAMRO, NL 6,0% 2006, € 30.379  
A.A.B. 6,5% 2011, nlg 100.000  
Oikcrediet, 2,5906 participaties/ 2006: 2,44 stuks/ 2005: 2,41 stuks  
Certificaten Triodosbank, 57 stuks/’06: 56 stuks/’05: 55 stuks 0
Groenfonds Triodosbank 0
ASN Groenprojectfonds, 1603 stuks/ 2005: 1510,66 stuks  
ASN Milieu- en waterfonds, 2847 stuks/ 2005: 1875,74 stuks  
   
GELDMIDDELEN  
Deposito Triodosbank, 2,75% 2017 45378,02
Vermogensspaarrekening ABN AMRO 140380
   
LIQUIDE MIDDELEN  
ABN Effecten rekening 45.83.67.370 6269,56
Rekening courant ABN AMRO  
   
Totaal Bezittingen (activa) 429453,04
   
Eigen Vermogen en schulden (Passiva)  
Eigen Vermogen 428953,04
Diverse kosten/2004: Schuld aan Gézet Support b.v. 500
   
Totaal passiva 429453,04

Toelichting op de jaarcijfers 2012 – 2014

Korte toelichting bij de jaarcijfers 2012 – 2014

De publicatie van de jaarcijfers is zeer vertraagd doordat onze vertrouwde penningmeester,
Theo Knegt, door zijn leeftijd dit overzicht niet meer kon opstellen. Hij heeft dit tijdig
aangegeven. Het vinden van een nieuwe penningmeester en het opstellen van jaarcijfers heeft
lang geduurd. Er is nu een goede nieuwe penningmeester. Tevens zijn er voorlopige jaarcijfers
over de jaren 2012 – 2014 door het bestuur vastgesteld februari 2015. Deze cijfers behoeven nog controle en correctie.
Wij schatten dat op bepaalde posten mogelijk tot 5000 euro verschil is met de werkelijkheid.

Het bestuur van het fonds presenteert toch deze voorlopige cijfers, om u een zo goed mogelijk
inzicht te geven in de stand van zaken bij dit fonds.

Hoogachtend,

Peter Davidse
secretaris

ANBI gegevens

Anbi gegevens
ANBI  is algemeen nut beoogende instelling

Naam: stichting steunfonds voor en van de Wereld Federalisten Beweging Nederland
Adres: Laan van Nieuw Oost-Indië 252, 2593 XC ‘s-Gravenhage

Contact via de vereniging of per brief aan bovenstaand adres.
De stichting is in 1986 opgericht.

RSIN/fiscaal nummer: 816 772 800
rsin is rechtspersonen en samenwerkingsverbanden informatienummer

KVK 41206072

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter, secretaris, penningmeester, leden. Het bestuur bestaat uit 5 leden.

Namen bestuursleden:
Floris Methorst
Peter Davidse
Ferry van Asperen
Syne Fonk
Frans Vermeulen

Doelstelling:
Het beheer van een fonds ter ondersteuning van de WFBN (Wereld Federalisten Beweging Nederland).

Beleid:
Het fondsbeheer is (sterk) defensief.
Een deel van het vermogen wordt belegd in ideële beleggingen.
De opbrengst komt ten goede aan de WFBN.

Beloning: het bestuur bestaat uit vrijwilligers die noodzakelijk gemaakte kosten kunnen declareren. Er is geen personeel.

De voornaamste activiteit betreft het beleggen van het beheerde vermogen en het geven van een bijdrage aan de WFBN vereniging. Het verslag over het verenigingsjaar wordt jaarlijks gepubliceerd in de nieuwsbrief die u ook op deze website kunt vinden.

Financiële verantwoording:
De jaaropbrengst van het vermogen van enkele honderdduizenden euro’s is ongeveer 10000 euro.